Thứ ba, ngày 19/10/2021

Tìm hiểu báo chí

Giải Ảnh báo chí thế giới năm 2012: Thấm đẫm tính nhân văn


(05/04/2013 12:45:26)

Bức ảnh lột tả đến tận cùng sự phẫn nộ và nỗi đau đớn trong đám tang hai em nhỏ Palestine bị thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel tại Dải Gaza đã giành giải "Bức ảnh của năm" (World Press Photo of the Year)- giải cao nhất của Giải Ảnh báo chí thế giới năm 2012.

 

ĐÃắm tang hai em nháỪỐ Palestine báỪỀ thiáỪẬt máỨắng trong máỪỎt váỪầ khÃƠng kÃễch cáỪậa Israel táỨắi DáỨặi Gaza - tÃắc pháỨẹm giành giáỨặi "BáỪẹc áỨặnh cáỪậa nẢẶm" cáỪậa Paul Hansen (TháỪầy ĐiáỪẶn)

      NhiáỨƯp áỨặnh gia Paul Hansen (TháỪầy ĐiáỪẶn), phÃỠng viÃến nháỨễt bÃắo Dagens Nyheter, ẢỔÃặ cháỪầp báỪẹc áỨặnh trÃến ngày 20/11/2012 trong máỪỎt gÃỠc pháỪỔ cháỨễt háỨỰp áỪỲ Gaza khi nhÃỠm ngẳồáỪŨi Palestine áỨộm trÃến tay thi tháỪẶ cáỪậa hai em ẢỔẳồa ẢỔáỨƯn máỪỎt thÃắnh ẢỔẳồáỪŨng ẢỔáỪẶ làm láỪẦ. NáỨắn nhÃằn ẢỔẳồáỪặc xÃắc ẢỔáỪỀnh là hai anh em, bÃẹ  trai Muhammad (3 tuáỪỚi) và em gÃắi Suhaib Hijazi (2 tuáỪỚi). Hai bÃẹ thiáỪẬt máỨắng khi nhà cáỪậa cÃắc em báỪỀ tÃến láỪễa Israel báỨốn trÃỨng trong ẢỔáỪặt khÃƠng kÃễch dáỪố dáỪỎi áỪỲ Gaza háỪỘi thÃắng 11/2012. Cha cáỪậa cÃắc em cĂẹng thiáỪẬt máỨắng trong váỪầ táỨần cÃƠng, cÃỗn ngẳồáỪŨi máỨỰ, tuy sáỪỔng sÃỠt nhẳồng ẢỔang ẢỔẳồáỪặc chẢẶm sÃỠc ẢỔáỨởc biáỪẬt táỨắi báỪẬnh viáỪẬn ẢỔáỪỀa phẳồẳắng.
 
 
 Paul Hansen sáỨơ nháỨễn pháỨận thẳồáỪỲng 10.000 euro táỨắi láỪẦ trao giáỨặi dáỪổ kiáỨƯn diáỪẦn ra thÃắng 4 áỪỲ Amsterdam (Hà Lan).
 

MáỪỎt báỪẹc áỨặnh trong báỪỎ áỨặnh The pink choice cáỪậa NguyáỪẦn Thanh HáỨặi giáỪỈi thiáỪẬu cuáỪỎc sáỪỔng riÃếng tẳồ cáỪậa ngẳồáỪŨi ẢỔáỪỘng tÃễnh táỨắi ViáỪẬt Nam ẢỔoáỨắt giáỨặi nháỨầt háỨắng máỪầc VáỨần ẢỔáỪẮ ẢỔẳồẳắng ẢỔáỨắi

LáỨận ẢỔáỨậu tiÃến, ViáỪẬt Nam vinh dáỪổ cÃỠ tÃắc giáỨặ giành giáỨặi táỨắi GiáỨặi áỨặnh bÃắo chÃễ tháỨƯ giáỪỈi. ĐÃỠ là nhiáỨƯp áỨặnh gia Maika Elan, tÃến tháỨễt NguyáỪẦn Thanh HáỨặi (Hà NáỪỎi), sinh nẢẶm 1986, táỪỔt nghiáỪẬp ngành XÃặ háỪỎi háỪỄc táỨắi ĐáỨắi háỪỄc Khoa háỪỄc xÃặ háỪỎi & nhÃằn vẢẶn; ẢỔoáỨắt giáỨặi nháỨầt háỨắng máỪầc VáỨần ẢỔáỪẮ ẢỔẳồẳắng ẢỔáỨắi (Contemporary Issues) váỪỈi báỪỎ áỨặnh The pink choice, giáỪỈi thiáỪẬu cuáỪỎc sáỪỔng riÃếng tẳồ cáỪậa ngẳồáỪŨi ẢỔáỪỘng tÃễnh táỨắi ViáỪẬt Nam. BáỪỎ áỨặnh này cĂẹng giÃỨp Thanh HáỨặi vào vÃỗng chung káỨƯt cuáỪỎc thi NáỪố nhiáỨƯp áỨặnh gia chÃằu ÃẮ nẢẶm 2012.

 
 
 
 
 

NhiáỨƯp áỨặnh gia Chen Wei Seng (Malaysia) giành giáỨặi nháỨầt áỨặnh ẢỔẳắn háỨắng máỪầc HoáỨắt ẢỔáỪỎng TháỪẶ thao (Sport Action Single). BáỪẹc hÃểnh cháỪầp máỪỎt váỨễn ẢỔáỪỎng viÃến trong nÃẹt máỨởt tràn  ẢỔáỨậy niáỪẮm vui, sáỪổ sáỨặng khoÃắi, tay tÃỨm ẢỔuÃƠi hai con bÃỗ khi chÃỨng ẢỔang lao váỪẮ ẢỔÃễch váỪỈi táỪỔc ẢỔáỪỎ ráỨầt láỪỈn táỨắi cuáỪỎc ẢỔua bÃỗ Pacu Jawi nguy hiáỪẶm, táỪẸnh TÃằy Sumatra, Indonesia, ngày 12/2/2012 (áỨặnh 1).

BáỪẹc áỨặnh cáỪậa Rodrigo Abd, (Argentina), hÃặng thÃƠng táỨần AP, ẢỔoáỨắt giáỨặi nháỨầt áỨặnh ẢỔẳắn háỨắng máỪầc áỨằnh tin táỪẹc chung (General News Single) cháỪầp máỪỎt pháỪầ náỪố Syria báỪỀ thẳồẳắng ẢỔang báỨễt khÃỠc sau khi táỪẸnh dáỨễy vÃể nháỨễn ẢỔẳồáỪặc tin cháỪỘng và con trai ẢỔÃặ táỪễ thẳồẳắng khi ẢỔáỨắn phÃắo cáỪậa quÃằn ẢỔáỪỎi chÃễnh pháỪậ rẳắi trÃỨng nhà mÃểnh táỨắi thành pháỪỔ Idib, Syria ngày 10/3/2012 (áỨặnh 2).

BáỪẹc áỨặnh cháỪầp Mirella, máỪỎt pháỪầ náỪố 71 tuáỪỚi táỨắi Italy, ẢỔang táỨốm cho cháỪỘng cáỪậa nhiáỨƯp áỨặnh gia Fausto Podavini, ngẳồáỪŨi Italia, ẢỔoáỨắt giáỨặi nháỨầt háỨắng máỪầc CuáỪỎc sáỪỔng thẳồáỪŨng  nháỨễt (Daily life stories). VáỪỈi ngẳồáỪŨi bÃểnh thẳồáỪŨng, nháỪống viáỪẬc hàng ngày nhẳồ táỨốm ráỪễa cháỪẸ diáỪẦn ra tháỪŨi gian ngáỨốn, song váỪỈi ngẳồáỪŨi máỨốc háỪỎi cháỪẹng máỨầt trÃễ nháỪỈ nhẳồ cháỪỘng bà- ÃƠng Luigi, viáỪẬc ẢỔÃỠ cÃỠ tháỪẶ diáỪẦn ra trong vài giáỪŨ và táỪỔn nhiáỪẮu cÃƠng sáỪẹc. MáỨởc dÃỰ váỨễy, trong suáỪỔt 43 nẢẶm qua, Mirella ẢỔÃặ táỨốm cho cháỪỘng váỪỈi thÃắi ẢỔáỪỎ kiÃến trÃể, Ãằn cáỨận và niáỪẮm tin ráỨổng máỪỄi cáỪỔ gáỨống cáỪậa bà cÃỠ tháỪẶ giÃỨp cháỪốa ẢỔẳồáỪặc báỪẬnh cho cháỪỘng (áỨặnh 3).

BáỪẹc áỨặnh ẢỔoáỨắt giáỨặi nháỨầt áỨặnh ẢỔẳắn háỨắng máỪầc NháỪống váỨần ẢỔáỪẮ ẢỔẳồẳắng ẢỔáỨắi (Contemporary Issues) cáỪậa phÃỠng viÃến áỨặnh ngẳồáỪŨi MáỪỰ Micah Albert cháỪầp máỪỎt pháỪầ náỪố nháỨởt rÃắc táỨắm ngháỪẸ khi cẳắn mẳồa váỪềa dáỪẹt, táỨắi thành pháỪỔ Nairobi, Keynya, ngày 3/4/2012. CÃƠ say sẳồa ẢỔáỪỄc cuáỪỔn sÃắch váỪềa tÃểm tháỨầy trong bÃặi rÃắc (áỨặnh 4) 

 

CuáỪỎc thi áỨằnh bÃắo chÃễ tháỨƯ giáỪỈi nẢẶm nay thu hÃỨt táỪỈi 103.481 áỨặnh cáỪậa 5666 tÃắc giáỨặ táỪề 124 nẳồáỪỈc gáỪễi dáỪổ thi. CÃắc áỨặnh dáỪổ thi ẢỔáỪẮu cháỪầp trong nẢẶm 2012. Ban giÃắm kháỨặo gáỪỘm nhiáỪẮu tÃến tuáỪỚi hàng ẢỔáỨậu trong lẢẹnh váỪổc áỨặnh bÃắo chÃễ, do ÃƠng Santiago Lyon, PhÃỠ cháỪậ táỪỀch hÃặng thÃƠng táỨần AP (MáỪỰ), làm CháỪậ táỪỀch.

Sau láỪẦ trao giáỨặi thÃắng 4/2013 táỨắi Amsterdam (Hà Lan), cÃắc tÃắc pháỨẹm ẢỔoáỨắt giáỨặi sáỨơ ẢỔẳồáỪặc triáỪẶn lÃặm táỨắi nhiáỪẮu quáỪỔc gia trÃến tháỨƯ giáỪỈi.

Theo Nội san Thông tấn, số 3/2013

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

2012- số nhà báo "tử nghiệp" nhiêu nhất trong lịch sử (07/02/2013 12:43:27)

Xì căng đan báo chí gây chấn động nước Đức: Bàn tay không che nổi mặt trời (03/01/2013 16:09:49)

BBC trong vận bĩ (05/12/2012 15:40:40)

Giã từ văn phong hàn lâm (02/11/2012 10:27:45)

Trung Đông nóng bỏng trong Giải ảnh báo chí thế giới 2011 (28/03/2012 10:56:06)

Những bức ảnh làm thay đổi thế giới (28/02/2012 16:31:29)

2011 - Năm đẫm máu với giới truyền thông quốc tế (28/02/2012 16:15:33)

Những xu hướng công nghệ truyền thông số trong năm 2012 (17/01/2012 13:00:24)

Thể loại ảnh báo chí (22/12/2011 10:11:22)

Trang Nhất - "mặt tiền" của tờ báo (08/09/2011 13:52:08)