Thứ ba, ngày 28/05/2024

Trao đổi - Thảo luận

Báo Thể thao&Văn hoá: "Trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ hai"


(05/10/2009 11:03:04)

Bốn tác giả và nhóm tác giả đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng "Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ hai của báo Thể thao&Văn hoá, tổ chức ngày 31/8 tại 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

            "GiáỨặi thẳồáỪỲng LáỪỈn - VÃể tÃểnh yÃếu Hà NáỪỎi" ẢỔẳồáỪặc trao cho nhà nghiÃến cáỪẹu NguyáỪẦn Vinh PhÃỨc báỪỲi cÃắc thành táỪổu cáỪậa ÃƠng trong hẳắn 55 nẢẶm nghiÃến cáỪẹu váỪẮ cuáỪỎc sáỪỔng, máỨặnh ẢỔáỨầt và con ngẳồáỪŨi Hà NáỪỎi. ÃỢng ẢỔÃặ cÃỠ táỪỈi 15 cuáỪỔn sÃắch in riÃếng váỪẮ Hà NáỪỎi, ẢỔáỨởc biáỪẬt là hai tÃắc pháỨẹm gÃằy tiáỨƯng vang láỪỈn gáỨận ẢỔÃằy: "1000 cÃằu háỪỐi, ẢỔÃắp váỪẮ 1000 nẢẶm ThẢẶng Long" và "Hà NáỪỎi, cÃội ẢỔáỨầt, cÃội ngẳồáỪŨi".

            GiáỨặi "ViáỪẬc làm - VÃể tÃểnh yÃếu Hà NáỪỎi" ẢỔẳồáỪặc trao cho UáỪở ban nhÃằn dÃằn TP.Hà NáỪỎi váỪẮ viáỪẬc chuyáỪẶn khu ẢỔáỨầt sáỪỔ 2 pháỪỔ Hai Bà Trẳồng (bÃến trÃắi Nhà hÃắt LáỪỈn, cáỨắnh khÃắch sáỨắn Hilton Opera) thành vẳồáỪŨn hoa 19/8 ẢỔẳồáỪặc máỪỄi táỨậng láỪỈp nhÃằn dÃằn TháỪậ ẢỔÃƠ hoan nghÃếnh.

            GiáỨặi "ÃŨ tẳồáỪỲng - VÃể tÃểnh yÃếu Hà NáỪỎi" ẢỔẳồáỪặc trao cho nhÃỠm kiáỨƯn trÃỨc sẳồ tráỨỪ "3D Hà NáỪỎi", ẢỔáỪẹng ẢỔáỨậu là Kts. ẢỒinh ViáỪẬt Phẳồẳắng và máỨắng kiáỨƯn trÃỨc xÃằy dáỪổng "ASHUI.COM" ẢỔÃặ pháỪỔi háỪặp tháỪổc hiáỪẬn hai dáỪổ Ãắn xÃằy dáỪổng máỪỎt báỨặo tàng online váỪẮ pháỪỔ cáỪỚ Hà NáỪỎi mang tÃến: "PháỪầc hẳồng pháỪỔ cáỪỚ Hà NáỪỎi báỨổng káỪỰ thuáỨễt 3D" và "TÃắi hiáỪẬn di sáỨặn kiáỨƯn trÃỨc PhÃắp táỨắi Hà NáỪỎi báỨổng cÃƠng ngháỪẬ 3D". SáỨặn pháỨẹm cÃỠ ẢỔáỪỎ chÃễnh xÃắc cao, giÃỨp chuáỨẹn hÃỠa viáỪẬc nghiÃến cáỪẹu và báỨặo táỪỘn cÃắc cÃƠng trÃểnh kiáỨƯn trÃỨc cÃỗn táỪỘn táỨắi, ẢỔang xuáỪỔng cáỨầp hoáỨởc ẢỔÃặ biáỨƯn máỨầt theo tháỪŨi gian.

            GiáỨặi "TÃắc pháỨẹm - VÃể tÃểnh yÃếu Hà NáỪỎi" ẢỔẳồáỪặc trao cho tÃắc giáỨặ PháỨắm VẢẶn Quy- váỪỔn là máỪỎt giÃắo viÃến cáỪậa trẳồáỪŨng KáỪỰ thuáỨễt thÃƠng tin nhẳồng ráỨầt say mÃế vẢẶn háỪỄc-ngháỪẬ thuáỨễt- váỪỈi 10 káỪỀch báỨặn váỪẮ ThẢẶng Long (thuáỪỎc cÃắc tháỪẶ loáỨắi tuáỪỘng, chÃẽo, cáỨặi lẳồẳắngâẠẩ), trong ẢỔÃỠ tiÃếu biáỪẶu là cÃắc tÃắc pháỨẹm: "ThÃắi táỪỚ LÃơ CÃƠng UáỨẹn", "ThÃắi ÃỨy LÃơ ThẳồáỪŨng KiáỪẬt", "TráỪỄn ẢỔáỪŨi trung hiáỨƯu váỪỈi ThẢẶng Long".

            Sau thành cÃƠng cáỪậa GiáỨặi thẳồáỪỲng láỨận tháỪẹ nháỨầt nẢẶm 2008, bÃắo TT&VH và QuáỪỰ BÃỰi XuÃằn PhÃắi ẢỔÃặ nháỨễn ẢỔẳồáỪặc sáỪổ hẳồáỪỲng áỪẹng nhiáỪẬt liáỪẬt cáỪậa nháỪống ngẳồáỪŨi yÃếu Hà NáỪỎi trong và ngoài nẳồáỪỈc, ẢỔáỨởc biáỪẬt sáỪổ áỪậng háỪỎ và háỪỞ tráỪặ cáỪậa UBND TP.Hà NáỪỎi khi ẢỔáỨởt giáỨặi thẳồáỪỲng này trong khuÃƠn kháỪỚ cÃắc hoáỨắt ẢỔáỪỎng káỪở niáỪẬm 1000 nẢẶm ThẢẶng Long- Hà NáỪỎi. VÃể tháỨƯ, tuy là nẢẶm tháỪẹ hai trao giáỨặi nhẳồng láỨắi là nẢẶm ẢỔáỨậu tiÃến Ban táỪỚ cháỪẹc tháỪổc hiáỪẬn bÃểnh xÃẹt giáỨặi thẳồáỪỲng trÃến cáỨặ 4 phẳồẳắng diáỪẬn, theo ẢỔÃỨng quy cháỨƯ giáỨặi ẢỔÃặ ẢỔẳồáỪặc xÃắc láỨễp.

            "BÃỰi XuÃằn PhÃắi - VÃể tÃểnh yÃếu Hà NáỪỎi" là giáỨặi thẳồáỪỲng nháỨổm tÃƠn vinh sáỪổ nghiáỪẬp cáỪậa cÃằy ẢỔáỨắi tháỪầ cáỪậa náỪẮn máỪỰ thuáỨễt ViáỪẬt Nam hiáỪẬn ẢỔáỨắi, là sáỪổ tiáỨƯp náỪỔi tÃểnh yÃếu Hà NáỪỎi cáỪậa ÃƠng. ẢỒÃằy là giáỨặi thẳồáỪỲng thẳồáỪŨng niÃến, ẢỔẳồáỪặc trao vào ngày 31/8 hàng nẢẶm (ngày sinh cáỪậa cáỪỔ háỪỄa sẢẹ 1/9/1920 - 1988) cho nháỪống tÃắc giáỨặ, tÃắc pháỨẹm, cÃƠng trÃểnh, hoáỨắt ẢỔáỪỎng và Ãơ tẳồáỪỲng giàu tÃễnh ngháỪẬ thuáỨễt-khoa háỪỄc, gáỨốn bÃỠ váỪỈi cÃắc máỨởt cáỪậa ẢỔáỪŨi sáỪỔng Hà NáỪỎi, tháỨầm ẢỔẳồáỪặm tÃểnh yÃếu máỨặnh ẢỔáỨầt ngàn nẢẶm vẢẶn váỨễt, cÃỠ tÃắc ẢỔáỪỎng xÃặ háỪỎi ráỪỎng rÃặi, ẢỔẳồáỪặc cÃƠng chÃỨng cÃƠng nháỨễn và áỪậng háỪỎ.

Theo Nội san Thông tấn số 9/2009