Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Sổ tay phóng viên

Quy định việc đi công tác nước ngoài


(01/07/2019 16:37:03)

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết những quy định về việc đi công tác nước ngoài của công chức, viên chức, người lao động TTXVN?

Phóng viên báo Thể thao và Văn hóa được cử sang Philippines đưa tin về AFF Suzuki Cup 2018 

Trả lời: Điều 29, Quy chế làm việc của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được Tổng giám đốc ký Quyết định ban hành ngày 9/8/2018 quy định việc đi công tác nước ngoài của công chức, viên chức, người lao động TTXVN như sau:
 
1. Tham gia đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và liên ngành:
 
a. Cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia các đoàn công tác phải chuẩn bị bằng văn bản những vấn đề liên quan đến ngành theo yêu cầu của đoàn công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các văn bản đó;
 
b. Sau khi hoàn thành chương trình công tác, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cán bộ tham gia đoàn phải báo cáo lãnh đạo TTXVN và Ban Tổ chức - Cán bộ bằng văn bản về kết quả làm việc, ý kiến kết luận của trưởng đoàn.
 
2. Đoàn công tác do lãnh đạo TTXVN chủ trì:
 
a. Đoàn do Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc làm trưởng đoàn đi thăm và làm việc chính thức với các nước, các tổ chức quốc tế, dự hội nghị quốc tế, Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thủ tục thành lập đoàn, xây dựng nội dung chương trình, chuẩn bị báo cáo trình trưởng đoàn phê duyệt, cử đại diện của đơn vị tham gia đoàn và chủ trì tổ chức thực hiện chương trình công tác; thực hiện báo cáo kết quả công tác theo quy định.
 
b. Đoàn do lãnh đạo TTXVN chủ trì dự hội nghị, hội thảo, tham quan, khảo sát khác, đơn vị chủ trì nội dung chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức thực hiện chương trình, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại để theo dõi, tổng hợp về công tác đối ngoại của TTXVN.
 
3. Các đoàn công tác khác:
 
- Hằng năm, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế của đơn vị gửi Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại thẩm định trình Tổng giám đốc phê duyệt. Các đơn vị chỉ tổ chức đi công tác theo kế hoạch đã được duyệt trong chương trình đoàn đi công tác nước ngoài của TTXVN trong các dự án, chương trình hợp tác. Trường hợp khác, đơn vị chủ trì phải có báo cáo rõ mục đích, nội dung, tham luận (nếu có), thành phần, thời gian, địa điểm, chương trình, nguồn kinh phí… gửi Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại, Ban Tổ chức - Cán bộ để trình lãnh đạo TTXVN phê duyệt. Các đơn vị chỉ thông báo cho đối tác nước ngoài mời và làm thủ tục cần thiết sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo TTXVN.
 
- Đoàn ra nước ngoài bằng nguồn kinh phí của TTXVN trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và các hãng đối tác: Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại có trách nhiệm báo cáo Tổng giám đốc về mục đích, nội dung, hiệu quả của chuyến đi và trình phương án nhân sự phù hợp. Trên cơ sở quyết định của Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
 
- Đoàn ra nước ngoài nằm trong nguồn kinh phí khoán thu, chi của các đơn vị và nguồn kinh phí của các đơn vị bên ngoài mời: Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại có trách nhiệm thẩm định về đơn vị tài trợ chuyến đi, mục đích, nội dung, hiệu quả của chuyến đi. Ban Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm thẩm định về nhân sự của đoàn trình Tổng giám đốc.
 
- Thành phần đoàn đi phải đúng đối tượng, phù hợp với nội dung, chương trình làm việc.
 
- Thủ trưởng các đơn vị ngoài việc đi dự các hội nghị, hội thảo ở nước ngoài theo kế hoạch, chỉ được phép đi tham quan, khảo sát khi nội dung phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách không quá hai lần mỗi năm và không được sử dụng kinh phí từ ngân sách đoàn ra của ngành, trừ các trường hợp được Tổng giám đốc phân công.
 
- Công chức, viên chức và người lao động đi công tác nước ngoài phải có văn bản báo cáo Tổng giám đốc và chỉ được làm thủ tục cho chuyến đi khi đã được Tổng giám đốc phê chuẩn. Đơn xin phép đi công tác nước ngoài vì việc riêng thực hiện theo biểu mẫu quy định của Ban Tổ chức - Cán bộ.
 
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành đi nước ngoài sử dụng hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông tuân thủ các quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định 94/2015/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP và các quy định hiện hành về quản lý hộ chiếu công vụ của TTXVN.

Nội san Thông tấn số 6/2019