Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Hiệu quả cao trong nhận thức và hành động


(01/06/2018 13:28:11)

Đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với TTXVN, ngày 31/7/2017

1. Xác định việc học và làm theo Bác từ những việc cụ thể hằng ngày sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng bộ Văn phòng cơ quan đã triển khai công tác này gắn với đặc thù của từng chi bộ, với tiêu chí thi đua về thực hành tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị, thực hiện dân chủ, văn minh nơi công sở... Ngoài những buổi sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị, một số chi bộ đã có các hình thức sinh hoạt phong phú, như: Chi bộ Bảo vệ và chi bộ Văn thư lưu trữ, Tổng hợp pháp chế và Y tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích K9 - Đá Chông; chi bộ Hành chính quản trị và Xây dựng kết hợp về nguồn và sinh hoạt chuyên đề tại di tích T6 - nơi làm việc của TTXVN thời kỳ chống Mỹ... Các buổi sinh hoạt chi bộ vì thế càng thêm ý nghĩa, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với việc lựa chọn những nội dung học và làm theo Bác có trọng tâm, mang tính thực tiễn nên các cấp ủy, đảng viên Đảng bộ Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thực hiện Chỉ thị 05 có nền nếp và hiệu quả. Các chi bộ khối các CQTT đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ thông tin, bước đầu đã có một số tuyến thông tin phổ biến, báo cáo mang tính liên vùng, có sự phối hợp tích cực giữa các CQTT. Các chuyên đề mang tính thực tiễn như: “Học Bác về đức tính tiết kiệm, giản dị để thực hành tiết kiệm tại mỗi CQTT”, “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách báo chí cách mạng Hồ Chí Minh để phản ánh kịp thời, đúng định hướng, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng”... được các chi bộ cụm CQTT thực hiện tốt.

Cách làm cụ thể, thiết thực nêu trên tại các Đảng bộ Văn phòng, Đảng bộ Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã góp phần mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Chi bộ cụm CQTT Nam Trung bộ phát huy vai trò của đảng viên trong thực hiện tuyến thông tin liên vùng theo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong ảnh: PV CQTT Quảng Ngãi tác nghiệp tại huyện Sơn Tịnh

2. Tháng 10/2016, Đảng ủy TTXVN đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Các cấp ủy trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vướng mắc ở từng đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên được nâng lên, bước đầu có tác động tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

Đảng ủy TTXVN đã chọn 8 đơn vị ở các khối công tác để chỉ đạo thực hiện điểm, gồm: Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước, Chi bộ báo Tin tức, Đảng bộ Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Chi bộ Nhà in thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH M.TV ITAXA, Chi bộ Văn phòng Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đảng bộ Văn phòng TTXVN, Chi bộ Công ty TNHH MTV In và Thương mại, Chi bộ cụm CQTT Bắc Trung bộ. 
 
Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn trong buổi sinh hoạt chuyên đề tại nhà 67, Khu di tích Phủ chủ tịch, tháng 3/2018

3. Phát huy thế mạnh của cơ quan thông tấn quốc gia, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thông qua các loại hình thông tin đa dạng: Tin, ảnh, truyền hình, báo in, báo ảnh, báo điện tử, thông tin đồ họa, thông tin âm thanh, thông tin trên mạng di dộng, tạo sự lan tỏa thông tin mạnh mẽ. 

Các ban biên tập, tòa soạn đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giới thiệu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đã có hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự… về thực hiện Chỉ thị được đăng tải trên các sản phẩm thông tin của ngành. Đặc biệt, với chuyên mục “Học Bác mỗi ngày” do Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa và Trung tâm Truyền hình Thông tấn phối hợp thực hiện, phát sóng hằng ngày trên kênh Vnews, TTXVN trở thành cơ quan báo chí đầu tiên thực hiện định kỳ mỗi ngày một chuyên mục bằng hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. 
 
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng tại Khu di tích K9 - Đá Chông, Hà Nội, tháng 3/2018

4. Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05. Trên cơ sở đó, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động “tự soi”, “tự sửa” và tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình.

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm “kết hợp giữa xây với chống, lấy xây làm chính”; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm.

Các cấp ủy đảng động viên, hướng dẫn cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký, học và làm theo Bác từ những việc thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. Cấp ủy, cán bộ chủ chốt bám sát đặc điểm, tình hình của đơn vị để chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong đơn vị... Các đơn vị thông tin tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các sản phẩm thông tin của ngành.

Theo Nội san thông tấn số 5/2018