Thứ hai, ngày 17/06/2019

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Ban chấp hành Công đoàn TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Đinh Đăng Quang Chủ tịch 024.38242691 0913 208851
2 Võ Tuấn Anh Phó chủ tịch 024.39429711 0903 210 084
3 Ngô Thanh Sơn Phó chủ tịch 024. 32668886 0913209842
4 Trần Cẩm Bình Phó chủ tịch 024.38262853 0913229531
5 Cao Thị Mai Phượng Ủy viên thường vụ 024.38248670 0913057691
6 Đỗ Mạnh Chiến Ủy viên thường vụ 024.39429712 0903233038
7 Phan Văn Đông Ủy viên thường vụ 028.39303272 0919177075
8 Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên 024.38255443 0916216666
9 Đinh Quang Dũng Ủy viên 024.38251280 0945015588
10 Vũ Hải Ủy viên 0988 842 078
11 Dương Thị Thanh Hoa Ủy viên 0904138853
12 Hoàng Như Hoa Ủy viên 024.39332320 0915481171
13 Nguyễn Thái Hùng Ủy viên 0222.3820941 0903449986
14 Phạm Văn Hưng Ủy viên 024.39429711 0948538438
15 Nguyễn Thị Hồng Minh Ủy viên 0327767330
16 Hoàng Thị Mai Phương Ủy viên 024.38254997 0912837499
17 Nguyễn Châu Phúc Ủy viên 028.39306826 0913 924 580
18 Nguyễn Thế Sơn Ủy viên 024.39332621 0985663168
19 Võ Thanh Sơn Ủy viên 024.32669858 0912126503
20 Đỗ Thị Trang Ủy viên 024.38269745 0989 146 002
21 Phạm Thị Tuyết Ủy viên 024.38261848 0914914999
22 Phạm Quang Tuyến Ủy viên 024.39429720 0913209279
23 Nguyễn Quốc Viễn Ủy viên 0236.3840912 0905174326

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Đỗ Mạnh Chiến Chủ nhiệm 024.39429712 0903233038
2 Võ Thanh Sơn Phó chủ nhiệm 024.32669858 0912126503
3 Lại Minh Đông Ủy viên 024.38242693 0904211476
4 Nguyễn Thị Thu Hường Ủy viên 024.35576080 0904999518
5 Đoàn Như Kính Ủy viên 024.39332875 0913541678
6 Vũ Thị Thanh Vân Ủy viên 024.39411348 0986268837
7 Ngô Thị Kim Anh Ủy viên 024.38254577 0912732579

Ban nữ công Công đoàn TTTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Cao Thị Mai Phượng Trưởng ban 024.38248670 0913057691
2 Đỗ Thị Trang Phó trưởng ban 024.38269745 0989 146 002
3 Phạm Thị Tuyết Ủy viên 024.38261848 0914914999
4 Dương Thị Thanh Hoa Ủy viên 0904138853
5 Nguyễn Thị Trà Vinh Ủy viên 0906 116 996
6 Hoàng Như Hoa Ủy viên 024.39332320 0915481171
7 Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên 024.38255443 0916216666
8 Nguyễn Thị Hồng Minh Ủy viên 0327767330

Văn phòng Công đoàn

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Phan Anh Tuấn 0905 408 898
2 Võ Tuấn Anh Phó chủ tịch công đoàn cơ quan 024.39429711 0903 210 084
3 Phạm Văn Hưng Chánh văn phòng Công đoàn cơ quan 024.39429711 0948538438
4 Nguyễn Thị Trà Vinh 0906 116 996

Ban Tổ chức, Tuyên giáo

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Đinh Đăng Quang Trưởng ban 024.38242691 0913 208851
2 Phan Văn Đông Phó trưởng ban 028.39303272 0919177075
3 Đỗ Mạnh Chiến Ủy viên 024.39429712 0903233038
4 Đỗ Thị Trang Ủy viên 024.38269745 0989 146 002
5 Phạm Văn Hưng Ủy viên 024.39429711 0948538438

Ban Văn - Thể

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Ngô Thanh Sơn Trưởng ban 024. 32668886 0913209842
2 Nguyễn Thế Sơn Ủy viên 024.39332621 0985663168
3 Đinh Quang Dũng Ủy viên 024.38251280 0945015588
4 Nguyễn Châu Phúc Ủy viên 028.39306826 0913 924 580
5 Phạm Văn Hưng Ủy viên 024.39429711 0948538438
6 Vũ Hải Ủy viên 0988 842 078
7 Phan Anh Tuấn Ủy viên 0905 408 898

Ban Tài chính

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Trần Cẩm Bình Trưởng ban 024.38262853 0913229531
2 Hoàng Thị Mai Phương Ủy viên 024.38254997 0912837499
3 Nguyễn Châu Phúc Ủy viên 028.39306826 0913 924 580
4 Phạm Quang Tuyến Ủy viên 024.39429720 0913209279
5 Nguyễn Thị Trà Vinh Ủy viên 0906 116 996

Ban Thi đua Khen thưởng

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Võ Tuấn Anh Trưởng ban 024.39429711 0903 210 084
2 Dương Thị Thanh Hoa Ủy viên 0904138853
3 Phan Văn Đông Ủy viên 028.39303272 0919177075
4 Hoàng Như Hoa Ủy viên 024.39332320 0915481171
5 Phạm Văn Hưng Ủy viên 024.39429711 0948538438
6 Nguyễn Thái Hùng Ủy viên 0222.3820941 0903449986
7 Nguyễn Châu Phúc Ủy viên 028.39306826 0913 924 580
8 Đỗ Mạnh Chiến Ủy viên 024.39429712 0903233038