Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Phát hiện bồi dưỡng

Cuộc cạnh tranh thông tin đang diễn ra ngày càng gay gắt trên toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Trong việc bồi dưỡng các cây bút giỏi, việc tuyển chọn và sử dụng là hai trong những yếu tố không thể xem nhẹ.

Hôm nay tôi đang là một biên tập viên, bỗng được lãnh đạo tin tưởng cất nhắc lên chức vụ cấp phòng, điều hành những đồng nghiệp mà chỉ 24 giờ trước tôi vẫn đang làm việc cùng.