Thứ năm, ngày 07/07/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 424-CV/ĐU
Ngày ban hành 17/05/2022
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 420-CV/ĐU - V/v phổ biến Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (13/05/2022 18:51:35)

Văn bản số 419-HD/ĐU - Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 (12/05/2022 10:09:55)

Văn bản số 417-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (10/05/2022 15:40:29)

Văn bản số 418-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay (10/05/2022 15:41:27)

Văn bản số 415-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (09/05/2022 14:34:13)

Văn bản số 416-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (09/05/2022 14:35:38)

Văn bản số 414-CV/ĐU - V/v triệu tập hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (09/05/2022 14:40:36)

Văn bản số 412-CV/ĐU - V/v triển khai Hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (05/05/2022 16:30:34)

Văn bản số 413-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước" (05/05/2022 16:33:19)

Văn bản số 50/HD-CĐTTX - Hướng dẫn thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covit-19" (06/05/2022 09:27:35)