Thứ bảy, ngày 18/09/2021

Giải đáp pháp luật

Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm được tính như thế nào?


(25/01/2021 10:19:59)

Theo khoản 2 điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định. Đối với người lao động hưởng lương theo
sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao
động và được tính theo công thức sau:Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm.

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được tính như thế nào? (25/01/2021 10:19:50)

Bộ luật Lao động quy định hình thức trả lương cho người lao động như thế nào? (25/01/2021 10:19:42)

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 được hưởng những chế độ ưu đãi gì? (18/01/2021 14:35:53)

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng? (18/01/2021 14:35:46)

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng những chế độ ưu đãi gì? (18/01/2021 14:35:37)

Những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng? (18/01/2021 14:35:27)

Quy định đối với việc khóa, chấm dứt ngay hiệu lực sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm y tế đã tử vong? (11/01/2021 11:34:13)

Việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện như thế nào? (11/01/2021 11:34:07)

Quy định về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người? (11/01/2021 11:33:57)

Đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình được xác định thế nào? (11/01/2021 11:33:49)