Thứ hai, ngày 17/05/2021

Giải đáp pháp luật

Việc niêm yết danh sách cử tri tại địa phương được thực hiện như thế nào?


(19/04/2021 13:59:26)

Điều 32 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:
- Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Thời điểm kết thúc nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương? (19/04/2021 13:57:41)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân? (19/04/2021 13:56:54)

Quy định về hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử? (19/04/2021 13:53:27)

Thẩm quyền lập danh sách cử tri được quy định như thế nào? (12/04/2021 10:20:21)

Những trường hợp nào không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử? (12/04/2021 10:19:48)

Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương? (12/04/2021 10:19:12)

Khu vực bỏ phiếu được quy định thế nào? (12/04/2021 10:18:32)

Dự kiến cơ cấu, thành phần và những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? (05/04/2021 14:11:51)

Số lượng đại biểu quốc hội khóa XV ở các cơ quan trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào? (05/04/2021 14:11:25)

Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? (05/04/2021 14:10:15)